Nieuws
/

Achtkarspelen wil bouwen op ambities

Achtkarspelen wil bouwen op ambities

Achtkarspelen wil bouwen op ambities

Surhuisterveen is qua inwonertal het grootste dorp van de gemeente Achtkarspelen. Voor de periode 2020-2030 komt het college van Achtkarspelen met een totale programmering van 648 woningen. “Er moet passende huisvesting zijn voor zorgbehoevenden, senioren, starters, lagere en middeninkomens. Ook moet er ruimte zijn voor ondernemers en het stimuleren van bedrijvigheid. We willen o.a. in elk dorp bouwen om “Fraach en Ferlet” te bedienen met daarbij speciale aandacht voor jeugd en ouderen. Daarnaast is nieuwbouw noodzakelijk voor het in standhouden van de voorzieningen in alle dorpen, aldus wethouder Spoelstra. We willen dat onze woningvoorraad, zowel de bestaande als de toevoeging van nieuwe woningen, uitstekend op orde is en klaar staat voor de toekomst. Deze ambitie hebben we nu vastgelegd in onze concept woningbouwprogrammering”. Deze wordt aan de provincie ter goedkeuring voorgelegd.

Over-programmering

Op basis van de door het college gekozen uitgangspunten komt het college tot een totaal van 648 woningen. “In het programma is sprake van een over-programmering maar het college ziet tegelijkertijd ook de krapte op de woningmarkt. Blijkt de vraag hoger of juist minder groot dan is er altijd de mogelijkheid om te deprogrammeren en het plan bij te stellen om zo leegstand te voorkomen”, aldus wethouder Spoelstra. De ligging tussen Leeuwarden, Groningen en Drachten maakt dat mensen graag in Achtkarspelen wonen, werken en recreëren. Sterke punten zoals het goede woonklimaat, het voorzieningenniveau, de ruimte, de goede bereikbaarheid met de Skieding, de weg van de A7 naar Surhuisterveen, en de treinverbindingen en digitale ontsluiting, wil het college graag verder uitbouwen. “Het Deltaplan Noord-Nederland, de Lelylijn en het Provinciaal economisch beleidsplan bieden hiervoor nieuwe kansen. “We maken plannen op ambities en niet op prognoses’.

Samenwerking

In nauwe samenwerking met regiopartners en provincie zijn in 2020 woningbouwafspraken voor de periode 2020-2030 gemaakt. De afspraken bieden gemeenten, in de vorm van een 5-jarig experiment, regie en verantwoordelijkheid voor de balans op de woningmarkt. Hierbij hoort een meerjarige visie op balans en kwaliteit. Deze visie is vastgesteld in de woonvisie en vertaalt zich nu in het concept woningbouwprogramma dat het college heeft vastgesteld. Wethouder Spoelstra: “De koers is gericht op het bieden en benutten van kansen, inzet op brede welvaart voor de inwoners van Achtkarspelen en ontwikkeling van krimpregio naar kansenregio”.

Planning

Voor de zomer komt er een definitief woningbouwprogramma in samenwerking en afstemming met Tytsjerksteradiel, Dantumadeel en Noardeast-Fryslân (ANNO-gemeenten) waarin de programmering van Achtkarspelen wordt ondergebracht. Deze wordt aan de provincie ter goedkeuring voorgelegd.

Bron: Gemeente Achtkarspelen

 
Button